Hài Trấn Thành: Bà làm ông chịu

Có bà vợ sư tử hà đông như Cát Phượng thế này thì Trấn Thành còn phải chịu trận dài dài.

(Khampha.vn)