Hỏi xoáy đáp xoay: Chuyện phong bì

Phong bì đâu chỉ có chức năng để gửi thư!

(Khampha.vn)