Cinemax 2/7: Resident Evil: Damnation

Leon Kennedy trở lại là người hùng với trách nhiệm cứu thế giới trên vai.

Giờ

Tên phim

1h15  Resident Evil: Degeneration
2h55  The Art Of War II: Betrayal
4h35  A Degree Of Murder
6h00  The Lost Honour Ep1
7h10  Blind Fury
9h05  The Art Of War II: Betrayal
10h50 Soldier
12h30  Necessary Evil:Villains Of DC Comics
14h10  Unforgettable
16h00  The Sea Gull
18h40 Ike: Countdown To D-Day
20h10  Appleseed Saga: Ex Machina
22h00  The Lost Honour Ep2
23h10  Weird Science
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)