Vua đầu bếp Việt Nam 2013

Theo bạn, Thanh Hòa chiến thắng Vua đầu bếp có hoàn toàn xứng đáng?