Quan điểm về Người thứ ba của Sao Việt

Bạn thích câu trả lời nào của các nghệ sĩ dưới đây?