Những ngôi nhà "gây bão" MXH 2017

Theo bạn, ngôi nhà nào đã gây "siêu bão" MXH?