LOẠI RAU TRỒNG THÁNG 4

Theo kinh nghiệm của bạn, trong số những loại rau dưới đây loại nào dễ trồng nhất?