Trợ cấp nuôi con sau ly hôn

Theo bạn, số tiền mà Ngô Khải Hoa bỏ ra để trợ cấp nuôi con có xứng đáng?