100 ngày làm vợ lẽ

Trước sự uy hiếp của Thịnh, Nhi sẽ lựa chọn ra sao đây?