Tiểu Vy vs Hoàng Thùy 

Nếu bạn được chọn diện, bạn sẽ học theo phong cách của ai?