V

Nếu được chọn ai mặc đẹp nhất, chắc chắn bạn sẽ chọn ...