Bé khóc vì vía nặng

Nếu bé khóc vì vía dữ, bạn sẽ chọn cách nào dưới đây đuổi vía?