CĐHH đêm thứ hai

Bạn thấy các thí sinh CĐHH  đêm thứ hai thế nào?