Ăn trứng đà điểu, đẻ con thông minh

Bạn có tin bé thông minh là nhờ ăn trứng đà điểu?