Từ khi được Mẹ sinh ra (20/07/2011)

Anh Pi đã gọi Em là Gấu yêu!

1/8