Họ tên đầy đủ của con là Lương Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 17/02/2011

1/7