"Ai mua táo không? Anh em tôi bán táo đây?..."

1/9