Ca sinh nở diễn ra tại bệnh viện thành phố Tam Hiệp Môn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

1/13