Trong mỗi gia đình, người phụ nữ luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Có những người phụ nữ không thích nói nhiều mà họ luôn dùng hành động để chia sẻ cảm xúc. Phúc khí của họ lan tỏa khiến mọi người trong gia đình đều được hưởng lây. 

1/16