Là cô gái không đầu đang ôm cô gái vẹo cổ ư? Không phải đâu nhé! 

1/19