Chỉ đơn giản là buộc nửa tóc, thả tự nhiên tóc mai hai bên là khuôn mặt đã dài hơn hẳn.

1/16