Mỗi đứa trẻ có những cảm xúc, tính cách và cách điều chỉnh cảm xúc khác nhau.

1/30