Ở Nhật Bàn hàng năm, người ta thường tổ chức lễ hội Naki Sumo - một lễ hội đặc biệt dành cho trẻ em

1/21