Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới

Ngày 26/02/2016 13:17 PM (GMT+7)

Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới

Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới

Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới Đây là từ oái oăm nhất: Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới Oái oăm học đường

Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới Phụ nữ Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới

Test (Test)