Kiểm tra hiểu biết của bạn về bệnh cúm

Kiểm tra hiểu biết của bạn về bệnh cúm

Câu 2: Cúm nào thường gặp nhất?
Cúm A
Cúm B

hangltt (Dân Việt).