Miley Cyrus và bộ cánh đỏ hở bạo khoe trọn vẹn vòng ba.

1/15