Nếu không nói chắc ít ai nhận ra đây là Midu. 

1/13