• Phạm Hương & cuộc thi HH Hoàn vũ  

  • H'Hen Niê & cuộc thi HH Hoàn vũ  

  • Nguyễn Thị Loan & cuộc thi HH Hoàn vũ