'Rất chuẩn' sự khác nhau giữa phụ nữ xưa và nay...

Phụ nữ xưa và nay khác nhau một trời một vực...

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác