Bảng tra cứu sao chiếu mệnh và sao hạn năm 2017

Ngày 28/01/2017 11:02 AM (GMT+7)

Mỗi năm các sao sẽ dịch chuyển và cai quản các tuổi khác nhau. Vì thế hãy xem các sao chiếu mệnh và sao hạn của bạn năm Đinh Dậu 2017 để biết cách hóa giải.

Trong một năm, mỗi tuổi sẽ có một sao chiếu mệnh và một sao hạn. Khi năm mới vừa sang, các sao dịch chuyển và thay nhau cai quản các tuổi khác nhau. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu. Vì thế, mỗi người cần biết trong năm nay mình gặp sao chiếu mệnh và sao hạn nào để tìm các hóa giải.

Có tất cả 9 sao và 8 niên hạn lần lượt cai quản vận số của mỗi tuổi trong năm:

9 sao chiếu mệnh đó là: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Kế Đô, Mộc Đức, Vân Hớn

8 sao hạn đó là: Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Đại Võng, Diêm Vương.

Dưới đây là bảng tra cứu sao chiếu mệnh cho Nam và Nữ trong năm 2017:

Sao Nam Số Tuổi Sao Nữ
La Hầu 10-19-28-37-46-55-64-73-82-91 Kế Đô
Thổ Tú 11-20-29-38-47-56-65-74-83-92 Vân Hớn
Thủy Diệu 12-21-30-39-48-57-66-75-84-93 Mộc Đức
Thái Bạch 13-22-31-40-49-58-67-76-85-94 Thái Âm
Thái Dương 14-23-32-41-50-59-68-77-86-95 Thổ Tú
Vân Hơn 15-24-33-42-51-60-69-78-87-96 La Hầu
Kế Đô 16-25-34-43-52-61-70-79-88-97 Thái Dương
Thái Âm 17-26-35-44-53-62-71-80-89-98 Thái Bạch
Mộc Đức 18-27-36-45-54-63-72-81-90-99 Thúy Diệu

Bảng tra cứu sao hạn cho Nam và Nữ trong năm 2017:

Tên Hạn Nam Số Tuổi Tên Hạn Nữ
Tam Kheo 11-19-20-28-37-46-55-65-73-82-91 Thiên Tinh
Ngũ Hộ 12-21-29-30-38-47-56-65-74-83-92 Ngũ Hộ
Thiên Tinh 13-22-31-39-40-48-57-66-75-84-93 Tam Kheo
Toán Tận 14-23-32-41-49-50-58-67-76-85-94 Huỳnh Tuyền
Thiên La 15-24-33-42-51-59-60-68-77-86-95 Diêm Vương
Địa Võng 16-25-34-43-52-61-69-70-78-87-96 Địa Võng
Diêm Vương 17-26-35-44-53-62-71-79-80-88-97 Thiên La
Hùng Tuyền 18-27-36-45-54-63-72-81-89-90-98 Toán Tận
Theo Vũ Nga (Theo Lịch Vạn sự Đinh Dậu - Ấn bản Sài Gòn) (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Phong thủy