• Người mẫu nhí 4 tuổi  

  • Người mẫu nhí 5 tuổi  

  • Người mẫu nhí 10 tuổi