Từ 01/7/2024, bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thế nào?

Ngày 27/05/2024 19:12 PM (GMT+7)

Theo Nghị quyết 27-NQ-TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương, toàn bộ bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được thiết kế dựa trên các yếu tố cụ thể theo Nghị quyết.

Bảng lương mới từ 01/7/2024 của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ-TW năm 2018. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Việc cải cách tiền lương sẽ tạo ra 02 bảng lương mới đối với công chức, viên chức gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

Về việc nâng bậc lương thì đây là một trong những yếu tố được đề ra để thiết kế bảng lương mới theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ-TW năm 2018. Nội dung cụ thể:

"Xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

- Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới"

Theo quy định nêu trên, khi thực hiện cải cách tiền lương, toàn bộ bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được thiết kế dựa trên các yếu tố cụ thể theo Nghị quyết 27-NQ-TW năm 2018 trong đó có nội dung về việc điều chỉnh cũng như hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên để phù hợp hơn với quy định bảng lương mới.

Từ ngày 1/7/2024, bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được thiết kế dựa trên các yếu tố cụ thể theo Nghị quyết 27. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 1/7/2024, bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được thiết kế dựa trên các yếu tố cụ thể theo Nghị quyết 27. Ảnh minh họa: TL

Nguyên tắc xây dựng bảng lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã được xây dựng theo nguyên tắc:

Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Những khoản bồi dưỡng hay các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước sẽ bị bãi bỏ

+ Tiền bồi dưỡng họp;

+ Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Ngoài ra, đối với các khoản chi ngoài ngân sách Nhà nước thực hiện như sau:

+ Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

+ Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

+ Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...).

+ Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Sự thực chuyện học sinh lớp 1 ngồi nhìn bạn ăn: Giáo viên, nhà trường giải trình gì?
Giáo viên lớp 1C, Trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) khẳng định, trong buổi liên hoan cuối năm, học sinh lớp 1 trong sự việc dù...

Giáo dục

Theo L.Vũ (th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h