Hài Trấn Thành: Lò đào tạo ca sĩ

Chết cười khi Trấn Thành và Khởi My mở lò đào tạo ca sỹ.

Theo Như Hoàn (Nguồn VTV) (Khám Phá)