• Trẻ bị người giúp việc bạo hành  

  • Trẻ bị bố bạo hành  

  • Trẻ bị mẹ bạo hành  

  • Trẻ bị cô giáo bạo hành