Xả xì chét: Chồng tốt

Điều thứ nhất: Vợ luôn Đúng. Chồng chỉ Đúng khi... Vợ cho là Đúng.

Bản quyền video thuộc VTV

Black Cat (Theo VTV)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác