Thời gian thấm thoắt thoi đưa là tiếng Việt. Time flies là tiếng Anh. Le temps passe vite là tiếng Pháp. Nhưng không phải câu nói nào thông dụng cũng đều đúng cả.
Tin tức thị trường