Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, đền, chùa đúng phong tục

Đặng Giang - Ngày 04/02/2023 05:00 AM (GMT+7)

Tổng hợp những bài văn khấn Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 tại nhà, ở đền, chùa theo văn khấn cổ truyền đúng phong tục.

Ngoài sắm sửa mâm lễ dâng cúng thần linh, gia tiên, các gia chủ cũng không quên tham khảo các bài văn khấn Rằm tháng Giêng để mong cầu cho năm mới mọi sự hanh thông, suôn sẻ, gia đạo bình an, hạnh phúc.

Văn khấn Rằm tháng Giêng tại nhà năm Quý Mão

Dưới đây là tổng hợp các bài văn khấn cổ truyền cho ngày Rằm tháng Giêng 2023 phù hợp cúng tại nhà, đền, chùa…để bạn đọc tham khảo.

Mẫu văn khấn cúng Phật ngày Rằm tháng Giêng

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, đền, chùa đúng phong tục - 1

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ ở khắp mười phương

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ ở khắp mười phương

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ ở khắp mười phương

(Cúi lạy 3 lần)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ Tát,

Thành tựu hương Như Lai.

(Cúi lạy 1 lần, cắm hương)

Dâng hương cúng dường rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương.

(Cúi lạy 1 lần)

Phật thân rực rỡ tựa kim sa

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nạn tân hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng.

Án phạ nhật ra hồng.

Án phạ nhật ra hồng.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.

(Cúi lạy 1 lần)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

(Cúi lạy 1 lần)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

(Cúi lạy 1 lần)

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối.

(Cúi lạy 1 lần)

Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái.

(Cúi lạy 1 lần)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương.

(Cúi lạy 1 lần)

Bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng tại bàn thờ gia tiên

Tại bàn thờ gia tiên, gia chủ có thể khấn như sau:

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, đền, chùa đúng phong tục - 3

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông trù tư mệnh táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy ngài Gia Môn Thổ Phủ, Thổ Chủ Tài Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy Tiền Hậu địa chủ chư vị linh thần.

- Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc Đức Chính thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là:..... (lần lượt đọc tên các thành viên trong gia đình)

Ngụ tại:...

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị Tôn Thần chứng giám.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng Giêng tại chùa

Khi đi lễ tại chùa ngày Rằm tháng Giêng, bạn có thể tham khảo văn khấn sau đây:

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, đền, chùa đúng phong tục - 4

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão

Tín chủ (chúng) con là: ………………….

Ngụ tại: …………………………………........

Chúng con thành tâm có lời kính mời:

- Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân

- Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân

- Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân

- Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân

- Văn Xương Văn Khúc tinh quân

- Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn

- La Hầu, Kế Đô tinh quân

Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời xán lạn.

Chiếu thắp cõi trần.

Xin các tinh quân.

Lưu ân lưu phúc.

Lễ tuy mọn bạc.

Lòng thành có dư.

Mệnh vị an cư.

Thân cung khang thái.

Phục duy cẩn cáo!

Bài cúng Rằm tháng Giêng tại đền, miếu

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, đền, chùa đúng phong tục - 5

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

Hưởng tử con là…

Ngụ tại...

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão.

Hương tử con đến nơi…….. thành tâm kính nghĩa: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản...

Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giảm, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khoẻ dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Những lưu ý khi cúng Rằm tháng Giêng

Giống như Tết hay các ngày giỗ chạp khác, mâm cúng dâng lên Phật, thần linh, gia tiên phải được chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ. Ngoài ra, gia chủ cũng cần lưu ý một số những điểm sau:

Bao sái bàn thờ

- Thắp hương khấn xin bề trên được lau dọn bàn thờ sạch sẽ trước khi làm lễ cúng.

- Dùng khăn sạch có ngâm trong nước gừng rượu vắt nước để khăn hơi ẩm thì bắt đầu bao sái.

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, đền, chùa đúng phong tục - 6

- Tuyệt đối không xê dịch hay động chạm đến bát hương để tránh phạm điều kỵ.

Đồ dâng cúng

- Lễ vật dâng cúng phải đảm bảo sạch sẽ, tinh khiết.

- Không dùng hoa giả, quả giả đặt lễ

- Bát đũa dùng để cúng kiếng phải là đồ mới hoặc đồ dùng để cúng riêng biệt. Tránh dùng chung với các loại bát đũa thông thường dễ nhiễm uế tạp.

Thời điểm làm lễ cúng Rằm tháng Giêng

- Có thể cúng vào ngày 14 hoặc 15 tháng Giêng âm lịch đều được.

- Nên dâng cúng vào ban ngày nhất là buổi sáng từ 6 - 10 giờ.

- Không thắp hương, khấn vái vào buổi tối bởi đây là thời điểm có nhiều nguồn năng lượng xấu dễ kéo điềm xui rủi vào nhà.

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, đền, chùa đúng phong tục - 7

Thắp mấy nén hương là đúng phong tục?

Khi thắp hương bạn nên chọn số lẻ: 1 - 3 - 5 - 7. Tuyệt đối không thắp số chẵn vì đó là đại diện cho cõi âm.

Ý nghĩa số nén hương bạn có thể tham khảo:

- 1 nén hương: Đại diện cho lòng thành kính của gia chủ

- 3 nén hương: Đại diện cho tâm nhang - giới nhang - định nhang

- 5 nén hương: Con số này mang nhiều ý nghĩa, có thể hiểu là biểu trưng cho ngũ hành hoặc 5 hướng thần linh.

- 7 - 9 nén hương: Đại diện cho vía của con người. Thường nam 7 vía, nữ 7 vía.

Đối với ngày Rằm tháng Giêng bạn nên thắp 3 nén nhang. Trường hợp thắp nhang hàng ngày thì nên thắp 1 nén là đủ.

Các chuyên gia phong thủy cũng nhận định, không nên đặt nặng số nén hương bởi điều quan trọng là tấm lòng thành của gia chủ.

Cần lưu ý gì khi cúng Rằm tháng Giêng để cả năm bình an, no đủ?
Rằm tháng Giêng có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Việt, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được những điều cần lưu ý khi cúng để cả năm may mắn,...

Rằm tháng Giêng

Theo Đặng Giang
Nguồn: Đời sống Tri thức cuộc sống
Mời bạn đánh giá bài viết để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!
5/5

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rằm tháng Giêng
Video chọn lọc

Tin tức thị trường