• Nhân vật tỷ phú  

  • Nhân vật thiếu gia  

  • Nhân vật đại gia