Tất cả những đồ dùng để phục vụ cho việc chăm sóc chó đắt đến “cắt cổ”.