Gả nhầm chồng điên (Phần cuối)

Bách đánh người đến điên cuồng, mu bàn tay anh ta dính đầy máu loãng từ miệng và mũi Trường Thạch. Hắn không tránh né càng khiến cho Bách nổi điên, đánh nhiều hơn, đánh đến khi tay anh ta nhuốm đầy máu, đến khi anh ta cảm thấy mệt lử.