• Hoa hậu Kim Hồng  

  • Hoa hậu Trần Thị Quỳnh  

  • Hoa hậu Sương Đặng