MC Trác Thúy Miêu: Phụ nữ xăm chữ 'hy sinh' lên trán đôi khi là độc dược cho người thân