• Lỗi bất cẩn trong ăn uống  

  • Lỗi bất cẩn khi trông giữ trẻ  

  • Bất cẩn với đồ vật xung quanh trong nhà