• Trẻ chết đuối ở sông  

  • Trẻ chết đuối ở ao  

  • Trẻ chết đuối ở biển  

  • Cứu trẻ bị đuối nước